STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Regulamin GCI

  Regulamin

  Gminnego Centrum Informaji

  w Klwatce

  1. Siedzibą Gminnego Centrum Informacji jest lokal w miejscowości Klwatka 34.
  2. Nadzór nad działalnością Gminnego Centrum Informacji sprawuje Urząd Gminy w Goździe i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
  3. Gminne Centrum Informacji służy zapoznaniu lokalnego społeczeństwa z ofertą usług teleinformatycznych oraz tworzeniu możliwości korzystania z tych usług.
  4. Z usług Gminnego Centrum Informacji mogą korzystać osoby zainteresowane jego działalnością.
  5. Gminne Centrum Informacji świadczy usługi 6 dni w tygodniu w godzinach od 900-1900.
  6. W Gminnym Centrum Informacji funkcjonuje:
   • pracownia informatyczna (komputerowa)
   • punkt konsultacyjno-doradczy
   • kawiarenka internetowa
   • kiosk z pracą
  7. Staowiska komputerowe oraz sprzęt biurowy udostepniane są tylko podczas obecności pracownika GCI.
  8. Z chwilą rozpoczęcia pracy z urządzeniami pracowni, korzystający jest za nie odpwiedzialny i za zniszczenia lub częściowe uszkodzenie wynikłe na skutek jego nieprawidłowego użytkowania ponosi odpowiedzialność materialną.
  9. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zabronione jest samoszielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.
  10. Należy uzgodnić z pracownikiem chęć przechowywnia swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.
  11. Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
  12. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostepu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.
  13. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, nie spożywać przy korzystaniu pożywienia oraz napojów, dbać o czystość dłoni i obuwia.
  14. W czasie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.
  15. Korzystanie z GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów, szkoleń Klubu Pracy.
  16. Informacja o terminach świadczenia usług przez doradców będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń w Gminnym Centrum Informacji i podana na stronie www.gozd.infocentrum.com.pl
  17. Gminne Centrum Informacji prowadzi rejestry osób korzystających ze świadczonych usług.
  18. W zależności od rodzaju świadczonych usług będą one odpłatne lub gratis.
  19. Aktualny cennik usług będzie ogólnie dostępny w lokalu i na stronie internetowej Infocentrum.
  20. Zabrania się korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji osobom w stanie nietrzeźwym.
  21. Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła.